SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK

a válság miatt bajba került háztartásoknak!

Az alapítvány működéséhez adomány a

CIB Bank Zrt. 10700024-27304008-51100005

"HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány"

számla javára fizethető be.

Bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adományozhat.

Az adományozó igazolást kaphat a közérdekű kötelezettségvállalás tényéről, ha nevét és levelezési címét a befizetéskor egyértelműen közölte.

Az éves adóbevalláskor a jövedelemadó 1 %-a az Alapítvány működésének a támogatásához szintén felajánlható.

Az Alapítvány adószáma: 18077445-1-43

*

Az Alapítvány működésének rövid áttekintése

A szociálisan rászoruló fővárosi közüzemi díjfizetők támogatására hozta létre a Díjbeszedő Holding Zrt. jogelődje a Díjbeszedő Rt. Igazgatóságának három tagja 1995-ben a HÁLÓZAT Alapítványt, mely a távhő-, víz-, szennyvíz-elvezetési-, hulladékkezelési-, valamint a lakhatással összefüggő díjak hátralékainak kiegyenlítéséhez nyújtott, és jelenleg is nyújt segítséget.

Az alapítás óta mindeddig – megfelelő arányú önrész megfizetésével párhuzamosan - több, mint négy milliárd forint támogatást folyósítottunk hátralékkiegyenlítési támogatásként mintegy 42 ezer budapesti rászoruló, számlafizetéssel elmaradó háztartás számára.

Krízis támogatásunkkal eddig több száz budapesti család kilakoltatását előztük meg.

Az Alapítvány 1999 és 2012 között több milliárd forint támogatást (fővárosi díjkompenzációt) nyújtott a rászoruló budapesti közüzemi szolgáltatásokat igénybe vevő háztartások számára a közüzemi számlákon történő havi jóváírás formájában. A közüzemi díjkompenzáció rendszere 2012 óta szünetelt, de 2020 második félévében Fővárosi Lakásrezsi Támogatás néven ismét tovább folytatódik.

2022 szeptembere óta rászoruló budapesti háztartások ezrei igénylik a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás nyújtotta segítséget.

Az Alapítvány tevékenységének célja

Azon szociálisan rászorult, fővárosban lakó polgárok támogatása, akik a lakásfenntartási költségek miatt szociálisan nehéz helyzetbe kerültek és önerejükből nem képesek fedezni az elfogadható szintű lakhatás költségeit, továbbá megfelelnek az Alapítvány támogatási feltételeinek.

Az Alapítvány működése

Az Alapítvány Kuratóriuma

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szervezete a kuratórium, mely havonta egy alkalommal ülésezik, ahol megtárgyaljuk a beérkezett hátralékkiegyenlítő támogatási kérelmeket, majd a kérelmekben közölt információ figyelembe vételével döntés születik a kérelmek elfogadásáról, vagy elutasításáról.
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: Győri Péter
Az Alapítvány Kuratóriumát 10 kurátor alkotja.
Az Alapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium elnöke tevékenységét társadalmi munkában végzi, melyért az Alapítók akarata szerint térítést nem vesznek igénybe. Az Alapítványi iroda infrastruktúráját - az Alapítvány támogatásaként - a Díjbeszedő Holding Zrt. biztosítja. Így az Alapítvány vagyonát e költség nem terheli, nagyobb összeg fordítható a tényleges támogatásokra! Az Alapítvány adminisztrációs feladatait az Alapítványi iroda munkatársai látják el, az ezzel járó költségeket csak a beérkező támogatásokból tudjuk fedezni.

A HÁLÓZAT Alapítvány támogatási formáiról részletesen a Támogatási szabályzat és a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás menü pont alatt lehet tájékozódni.

Budapest Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zrt.