Az Alapítvány működésének rövid áttekintése

A szociálisan rászoruló fővárosi közüzemi díjfizetők támogatására hozta létre a Díjbeszedő Holding Zrt. jogelődje a Díjbeszedő Rt. Igazgatóságának három tagja 1995-ben a HÁLÓZAT Alapítványt, mely a távhő-, víz-, szennyvíz-elvezetési-, hulladékkezelési-, valamint a lakhatással összefüggő díjak hátralékainak kiegyenlítéséhez nyújtott, és jelenleg is nyújt segítséget.

Az Alapítvány 1999 és 2012 között több milliárd forint támogatást (díjkompenzációt) nyújtott a rászoruló budapesti közüzemi szolgáltatásokat igénybe vevő háztartások számára a közüzemi számlákon történő jóváírás formájában. Emellett 1997 óta mindeddig négy milliárd forint támogatást folyósított hátralékkiegyenlítési támogatásként a számlafizetéssel elmaradó rászoruló háztartások számára, hasonló módon.

A közüzemi díjkompenzáció rendszere 2012 óta szünetelt, de 2020 második félévében Fővárosi Lakásrezsi Támogatás néven ismét tovább folytatódik.

Az Alapítvány tevékenységének célja

Azon szociálisan rászorult, fővárosban lakó polgárok támogatása, akik a lakásfenntartási költségek miatt szociálisan nehéz helyzetbe kerültek és önerejükből nem képesek fedezni az elfogadható szintű lakhatás költségeit, továbbá megfelelnek az Alapítvány támogatási feltételeinek.

Az Alapítvány működése

Az Alapítvány Kuratóriuma

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szervezete a kuratórium, mely havonta egy alkalommal ülésezik, ahol megtárgyalják a beérkezett hátralékkiegyenlítő támogatási kérelmeket, majd a kérelmekben közölt információ figyelembe vételével döntenek a kérelmek elfogadásáról, vagy elutasításáról.
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: Győri Péter
Az Alapítvány Kuratóriumát 10 kurátor alkotja.
Az Alapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium elnöke tevékenységét társadalmi munkában végzi, melyért az Alapítók akarata szerint térítést nem vesznek igénybe.
Az Alapítvány adminisztrációs feladatait az Alapítványi iroda munkatársai látják el, melynek bérköltségét, és infrastruktúráját - az Alapítvány támogatásaként - a Díjbeszedő Holding Zrt. biztosítja. Így az Alapítvány vagyonát e két jelentős költség nem terheli, nagyobb összeg fordítható a tényleges támogatásokra!

Az Alapítvány adományozói

Bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adományozhat. Adomány a CIB Bank Zrt. 10700024-27304008-51100005 "HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány" számla javára fizethető be. Nem pénzbeli adományozás esetén az Alapítványi irodát célszerű megkeresni az „Elérhetőségek” oldalon szereplő elérhetőségeken.
Az adományozó igazolást kaphat a közérdekű kötelezettségvállalás tényéről, ha nevét és levelezési címét a befizetéskor egyértelműen közölte. Felajánlást lehet tenni az Alapítvány céljával összhangban lévő meghatározott célra, ennek elfogadásáról, részleteiről a Kuratórium dönt.
A hatályos adótörvény szerinti jövedelemadó 1 %-a az éves adóbevalláskor az Alapítvány működésének támogatásához felajánlható. Az Alapítvány adószáma: 18077445-1-43

A HÁLÓZAT Alapítvány támogatási formáiról a Támogatási szabályzat és a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás menü pont alatt lehet tájékozódni.

Budapest Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zrt.