Fővárosi Lakásrezsi Támogatás


FONTOS!

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás ismételt igénylése a támogatási periódus lejárta előtt

Kedves Ügyfelünk!

Amennyiben korábban már sikeresen igényelte a fővárosi-lakásrezsi támogatást és a Tájékoztatóban felsoroltak szerint úgy látja, hogy továbbra is jogosult a támogatásra, úgy kérjük az alábbiak figyelembevételével nyújtsa be újra az igénylését:

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 12 hónapon keresztül, számlajóváírás formájában jelenik meg annak a szolgáltatónak a számláján, amit korábban az Igénylőlapon megjelölt.

A 12 hónapos támogatási periódus attól a hónaptól kezdődik, amikor először megjelenik a számlán a jóváírás.Ezért érdemes ellenőriznie, hogy pontosan mikor került sor az első számlajóváírásra. FONTOS! A támogatási periódus nem az igénylés hónapjában indul el (van olyan szolgáltató, aki kéthavonta készít számlát), így érdemes a beadástól számított második vagy harmadik számlától kiindulni.

Annak érdekében, hogy a következő 12 havi támogatás folyósítása nagyjából folyamatos legyen, javasoljuk, hogy az új Igénylőlapot az előző 12 havi támogatási periódus lejárta előtt egy hónappal adja le a Tájékoztatóban megjelölt helyen. FONTOS! Csak a pontosan kitöltött Igénylőlap és a jogosultságot igazoló előírt dokumentum alapján tudjuk a támogatást elindítani! Szükség esetén kérje a leadás helye szerinti munkatárs segítségét!

Ha nem találja a számláit vagy nem tartotta meg, akkor érdemes megkeresni az alapítványi Irodát telefonon keresztül a 061-382-87-40-es telefonszámon vagy írásban a halozat-alapitvany@dbrt.hu, vagy a 1519 Budapest, Pf. 345. címeken, ahol tájékoztatást kaphat az igénylésének státuszáról.

A Tájékoztató pdf formátumban letölthető ITT.

Az Igénylőlap letölthető ITT

További tájékoztató dokumentumok az eligazodáshoz:

Fővárosi Közgyűlés rendelete a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról

Hálózat Alapítvány Adatkezelési tájékoztatója

Tájékoztató a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról

2024.01.01-től hatályos

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI.5.) Főv. Kgy. rendeletet módosító rendeletét. A módosított rendelet 2024. január 1-én lép hatályba. A fővárosi lakásrezsi-támogatás ezt követően az alábbiakban ismertetett új szabályok szerint működik tovább.

A fővárosi lakásrezsi-támogatásra való jogosultság

Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

A) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében

a) a távhőszolgáltatás,

b) az ivóvíz-szolgáltatás,

c) a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,

d) a szemétszállítási szolgáltatás,

e) a gázszolgáltatás, és

f) a villamosenergia-szolgáltatás

valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

B) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és


C1) (R. 3. §) a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) időskorúak járadékában részesül,

ab) aktív korúak ellátására jogosult,

ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ad) ápolási díjban részesül,

ae) gyermekek otthongondozási díjában részesül,

af) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

ag) tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül;

b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti

ba) álláskeresési járadékban, vagy

bb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben

részesül;

c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;

d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

da) fogyatékossági támogatásban, vagy

db) vakok személyi járadékában

részesül;

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti

ea) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

eb) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

ec) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket;

f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott;

g) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll;

h) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy

i) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben felsorolt, és az e bekezdés a), d), e) és g) pontjában nem szereplő egyéb védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

C2) (R. 3/A. §) az előzőeken túl jogosult a fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybe vételére az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő (ez a vele egy háztartásban élő személyre NEM terjed ki!):

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),

b) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),

d) a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendelet szerinti rokkantsági járadékban,

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadékban,

f) az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,

g) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy

h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény szerinti táncművészeti életjáradékban

részesül, és az a) - h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 214 ezer forint.

D) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

A fővárosi lakásrezsi-támogatás összege

A távhőszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

Az ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási szolgáltatások együttes díjtámogatásának havi összege: 2000 Ft

ennek megoszlása:

ivóvízszolgáltatásra: 750 Ft

szennyvíz-elvezetési szolgáltatásra: 750 Ft

szemétszállítási szolgáltatásra 500 Ft

A gázszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

A villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

A jogosultak – általábanlegfeljebb kétféle díjtámogatást igényelhetnek a következő párosítások szerint:

 • ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást (A) ÉS villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást (B3), ezek havi összege 2000+2000 Ft.

(Természetesen lehet csak egyféle díjtámogatást is igényelni, de a támogatás lejárta előtt egy másik szolgáltatásra közben nem lehet egy másik igénylést benyújtani.)

Kivétel: A C2) pontbeli jogosultak („nyugdíjasok”) közül azok, akik ellátásának a havonta folyósított összege a 125 ezer forintot meghaladja legfeljebb egy típusú díjtámogatásra jogosultak, összesen havi 2000 Ft összegben. (A folyósított összeg adott esetben a levonásokkal csökkentett, ténylegesen folyósított összeg.)

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.

 • A díjtámogatás az első összeg jóváírásától 12 hónapon keresztül jár.
 • Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.
 • Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.

A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatását kérelmezők a lakóhely szerinti kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál, kérelem kitöltésével kérhetik a hátralékkiegyenlítő támogatást, ahol erről részletes tájékoztató kapható.

A lakásrezsi-támogatás igénylésének módja

 • A fővárosi díjtámogatást folyamatosan lehet igényelni.
 • A fővárosi díjtámogatás Igénylőlapja – a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa – letölthető a www.halozatalapitvany.hu honlapról, vagy átvehető a Fővárosi Önkormányzat ügyszolgálatán, a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáján, illetve a külön tájékoztatóban megjelenő helyeken.
 • Aki a felsorolt ellátások valamelyikére jogosult, de abban még nem részesül, annak először kezdeményeznie kell az ellátás megítélését, az ellátás megítélése jogosítja a fővárosi lakásrezsi támogatás igénybevételére.
 • A kitöltött, aláírt Igénylőlapot
  • a C1) és C2) pontban felsorolt jogosultsági feltétel meglétét igazoló dokumentum-másolattal (Igazolás), illetve
  • a C2) pontbeli jogosultság esetén az ellátás folyósítására vonatkozó legutolsó bizonylat-másolattal együtt
 • a Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálatán vagy valamelyik kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.

Az IGÉNYLŐLAP pontos kitöltéséhez:

 • A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás esetében a fizetőazonosító a számla (terhelési összesítő) jobb felső sarkában található, 5-tel kezdődő, 9 számjegyű számsor.
 • A távhőszolgáltatási díjtámogatás esetében a felhasználási hely azonosítószáma a számla 1. oldalán a „Felhasználási hely címe” előtti 7 karakter hosszú „H” betűvel kezdődő azonosító szám, a felhasználó azonosító száma a számla 1. oldalán 8 számból álló azonosító, amely 2-es vagy 3-as számmal kezdődik.
 • A gáz- és a villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatás esetében a Vevő (Fizető) azonosító és a Szerződéses folyószámla száma a számla 3. oldalán található.
 • A díjtámogatás igénybevételének feltétele az Igénylőlap és az előírt Igazolások együttes, hiánytalan megléte és azoknak – a fentebb jelzett módon történő – benyújtása vagy megküldése.

A lakásrezsi-támogatás jóváírása a számlákon

 • Az ügyfélszolgálati irodák az Igénylőlapokat a csatolt Igazolással együtt a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik.
 • A számlázó szervezetek - az Alapítványtól kapott névlista és a díjtámogatás összegének az átutalása alapján - a számlákon érvényesítik a Fővárosi Lakásrezsi-támogatás havi összegét: a számlázó szervezetek a számlák fizetendő végösszegét 12 hónapon keresztül az Alapítvány által átutalt Lakásrezsi-támogatás összegével csökkentik.

A kérelmet benyújtók a jogosultsági és igénylési feltételek kapcsán a Hálózat Alapítvány irodájánál írásban (1519 Bp. Pf. 345), vagy a halozat-alapitvany@dbrt.hu email címen, vagy a +36 1 999 6250 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást.

A támogatás összegének jóváírásáról és számlázásáról a víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatásra kérelmet benyújtók a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelő Csoportjánál írásban (1518 Bp. Pf. 35), vagy a +36 1 999 6250 telefonszámon,

a távhő díjtámogatásra kérelmet benyújtók a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. (1116. Budapest, Kalotaszeg u. 31. címen) írásban, vagy a +36 1 700 7000-as telefonszámon

a gáz- vagy villamosenergia díjtámogatásra kérelmet benyújtók a számlán feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást.

Adatkezelési tájékoztató


Attachments

Budapest Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zrt.