Fővárosi Lakásrezsi Támogatás


A Tájékoztató pdf formátumban letölthető ITT.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok:

Viz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatáshoz Igénylő lap: ITT

vagy

Távhő díjtámogatáshoz Igénylő lap: ITT

Az igényléshez kötelezően csatolandó egy melléklet:

Szolgáltatótól kapott levél másolata a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételről (MINTA ITT)

vagy

Kérelem a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételről: szociálisan rászorult ELMŰ-ÉMÁSZ, vagy NKM-Gáz

vagy fogyatékkal élő ELMŰ-ÉMÁSZ, vagy NKM-Gáz

További tájékoztató dokumentumok az eligazodáshoz:

Fővárosi Közgyűlés rendelete a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról

ELMŰ-ÉMÁSZ Tájékoztató a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételről

NKM (gáz) Tájékoztató a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételről

Hálózat Alapítvány Adatkezelési tájékoztatója

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás újraindítása (A pdf prezentációt összeállította: Misetics Bálint)

Tájékoztató a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról

2020.

A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) Főv. Kgy. rendeletet.

A díjtámogatásra jogosultság

Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

a) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében

- a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,

- a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,

- a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatás, illetve

- a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás

valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

b) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

c) a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet alapján az igénylés beadásakor – szociálisan rászoruló, vagy fogyatékkal élő – védendő fogyasztónak minősül, és

d) igazolja a hivatkozott kormányrendeletek egyike szerinti védendő fogyasztói nyilvántartásba vételét, vagy a nyilvántartásba vétel kezdeményezését, és

e) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és

f) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

A díjtámogatás összege

A távhő-díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatás havi összege:

vízszolgáltatás esetében:750 Ft

csatornaszolgáltatás esetében:750 Ft

szemétszállítási szolgáltatás esetében:500 Ft

A díjtámogatás számla-jóváírással valósul meg.

 • A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második hónaptól, de legkorábban 2020. szeptember 1-től 12 hónapon keresztül jár.
 • Fővárosi díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjtámogatásra jogosult egy fajta díjtámogatást: vagy a távhő-szolgáltatási díjtámogatást, vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatást veheti igénybe.
 • Díjtámogatásban csak azok részesülhetnek, akik a díjtámogatással csökkentett összegű számlákat időben kifizetik.Aki a számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90 napig nem fizeti meg, az elveszíti az adott hónapra a díjtámogatást, amely visszavonásra kerül.
 • A támogatási időszakon belüli hátralékban maradás esetén a hátralékot a teljes számlaösszegre kell számításba venni.
 • Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.

§

A díjtámogatás igénylésének módja

 • A fővárosi díjtámogatást 2020 július 1-től folyamatosan lehet igényelni.
 • A fővárosi díjtámogatás Igénylőlapja – a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa – letölthető a www.halozatalapitvany.hu honlapról, vagy átvehető a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
 • Az 1. sz. Igénylőlapot a távhő-szolgáltatási díjtámogatás, a 2. sz. Igénylőlapot a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás igénylésekor kell kitölteni.
 • Védendő fogyasztói nyilvántartásban lévők esetén az Igénylőlaphoz Igazolásként csatolni kell az áram-, vagy földgáz-szolgáltatótól kapott „Tájékoztató a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételről” dokumentumot, vagy annak másolatát.
 • Védendő fogyasztói nyilvántartásba vételt kezdeményezők esetén az Igénylőlaphoz Igazolásként csatolni kell a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint rendszeresített – kitöltött, az eljáró igazgatási szerv által kiállított, hiánytalan „Kérelem” nyomtatványt, illetve annak másolatát.

A „Kérelem” nyomtatványok letölthetőek: ELMŰ-ÉMÁSZ (áram) https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/dokumentumtar, illetve NKM (gáz) https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Tovabbi-ugyek/Vedendo-fogyasztoi-informaciok

Védendő fogyasztói nyilvántartásba vehető:

Védendő fogyasztó az a rászoruló fogyasztó, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.)

a) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy

b) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, vagy

c) 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy

d) 45. § (1) a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

e) 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, vagy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)

f) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

g) 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

h) 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket, vagy

i) a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

j) fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.

 • Aki a felsorolt ellátások valamelyikére jogosult, de abban még nem részesül, annak először kezdeményeznie kell az ellátás megítélését, utóbbi jogosítja a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételre irányuló „Kérelem” beadására.
 • A kitöltött, aláírt Igénylőlapot a csatolt Igazolással együtt a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.
 • A díjtámogatás igénybevételének feltétele az Igénylőlap és az Igazolás együttes, hiánytalan megléte és – a fentebb jelzett módon történő – eljuttatása a támogatás folyósítójához.

§

A díjtámogatás jóváírása a számlákon

 • Az ügyfélszolgálati irodák az Igénylőlapokat a csatolt Igazolással együtt a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik.
 • A Díjbeszedő Holding Zrt. vagy a FŐTÁV Zrt. az Alapítványtól kapott névlista és a díjtámogatás összegének átutalása alapján a számlákon feltünteti a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás havi összegét és a számlákat a havi támogatás összegével 12 hónapon keresztül minden hónapban csökkenti.
 • Amennyiben a díjtámogatás nem a jogosult nevére kiállított számlában szerepel, a támogatás összegének átutalásával egyidejűleg a támogatott igazolást kap a támogatás tényéről, aki így szerez tudomást arról, hogy az Alapítvány a számla részösszegét helyette kiegyenlíti.

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatásra kérelmet benyújtók

a Hálózat Alapítvány irodájánál írásban (1519 Bp. Pf. 345), vagy a halozat-alapitvany@dbrt.hu email címen

a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelő Csoportjánál írásban (1518 Bp. Pf. 35), vagy
a következő telefonon: +36 1 999 6250 kérhetnek felvilágosítást.

A távhő díjtámogatásra kérelmet benyújtók

a FŐTÁV Zrt. Vevői folyószámla kezelő csoportnál (1116. Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen) írásban, vagy telefonon a +36 1 700 7000-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.

A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatását kérelmezők

a lakóhely szerinti kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál, kérelem kitöltésével kérhetik a hátralékkiegyenlítő támogatást, ahol erről részletes tájékoztató kapható.

Mire jogosít a védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel?

 • A szociálisan rászoruló fogyasztónak joga van a részletfizetéshez, a fizetési haladékhoz, valamint az előre fizető mérőórához.
 • Díjhátralék esetén a szociálisan rászoruló áramfogyasztó a második fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 napon belül, a szociálisan rászoruló gázfogyasztó a második fizetési felszólításban megjelölt határidőig kérhet részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot.
 • Előre fizetős mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli. Az előre fizető mérő felszerelésének a költsége az elosztó hálózati engedélyest terheli.
 • Díjhátralék esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó csak abban az esetben kapcsolható ki az áram- és gázellátásból, ha az előre fizetős mérő felszerelésébe nem egyezik bele, vagy annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja.
 • Amennyiben a lakossági fogyasztó szociálisan rászorulóként a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg - a nyilvántartásba történő felvételének esetére - kérheti az előre fizető mérő felszerelését.
 • A fogyatékkal élő védendő fogyasztókat a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. Fizetési késedelem esetén sem lehet kikapcsolni az áramszolgáltatásból az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek a kikapcsolás az egészségét vagy az életét veszélyeztetné.
 • Védendő fogyasztói nyilvántartásban lévők esetén a nyilvántartásból törlik azt, aki a jogosultságának ismételt igazolására köteles, de ennek a kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget.

§

Rövid adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány

Adatkezelés célja: a kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása, azzal való elszámolás.

Az adatkezelés jogalapja (https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege):

-a kérelmek tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja];

-a támogatás során keletkezett bizonylatok tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

Az adatkezelés időtartama:

-az érvénytelen kérelmek, illetve a még igénybe nem vett támogatások adatai az érvényesség megállapításától számított legfeljebb hat hónap elteltével;

-a támogatás során keletkezett bizonylatok (befizetési igazolás, támogatás folyósításának igazolása – a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően – nyolc év elteltével;

-a jegyzőkönyv a Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő, azaz öt év elteltével törlésre kerül.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az igényelt támogatást nem kapja meg.

Adattovábbítás: a Fővárosi Közgyűlés hivatkozott rendeletében meghatározott Közüzemi szolgáltatók részéről számlabemutatásra jogosult szervezet részére az érvényes Igénylőlapon lévő, a számlajóváíráshoz elengedhetetlenül szükséges információk.

A teljes adatvédelmi tájékoztató megtalálható a www.halozatalapitvany.hu oldalon.

Attachments

Budapest Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zrt.