Fővárosi Lakásrezsi Támogatás


A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. Főv. Kgy. rendeletet módosító rendeletét. A módosított rendelet 2021. július 1-én lépett hatályba. Természetesen akik ezt megelőzően jogosultak voltak ilyen támogatásra, azok a 12 hónap lejártáig abban folyamatosan részesülnek. De a 12 hónap lejárta előtt ne felejtsenek el új Igénylő lapot beadni, ha az új feltételek szerint is jogosultak és szeretnének ilyen támogatásban részesülni.

Az új igénybe vételi jogosultságok lényege, hogy immár nem feltétele a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásnak a védendő nyilvántartásba vétel, elég magát a - rendeletben szabályozott, a Tájékoztatóban fölsorolt - egyik rászorultsági feltételt igazolni. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a rezsitámogatáshoz történő hozzájutást minél több rászoruló budapesti polgár részére.

A Tájékoztató pdf formátumban letölthető ITT.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok:

Viz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatáshoz Igénylőlap: ITT

vagy

Távhőszolgáltatási díjtámogatáshoz Igénylőlap:ITT

További tájékoztató dokumentumok az eligazodáshoz:

Fővárosi Közgyűlés rendelete a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról

Hálózat Alapítvány Adatkezelési tájékoztatója

Tájékoztató a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. Főv. Kgy. rendeletet módosító rendeletét. A módosított rendelet 2021. július 1-én lépett hatályba.

A díjtámogatásra való jogosultság

Díjtámogatásra támogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

A) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében

- a Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,

- a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,

- a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatás, illetve

- a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás

valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

B) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

C) a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) időskorúak járadékában részesül, vagy

ab) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, vagy

ad) ápolási díjban, vagy

ae) gyermekek otthongondozási díjában, vagy

af) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban, vagy

ag) tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül; vagy

b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti

ba) álláskeresési járadékban, vagy

bb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül; vagy

c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül; vagy

d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

da) fogyatékossági támogatásban, vagy

db) vakok személyi járadékában részesül; vagy

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti

ea) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy

eb) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

ec) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket; vagy

f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott; vagy

g) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll; vagy

h) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy

i) a földgázellátásról, a villamos energiáról, vagy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvények végrehajtásáról szóló kormányrendeletek szerinti, nyilvántartásba vett védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

D) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

§

A díjtámogatás összege

A távhőszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatás havi összege:

vízszolgáltatás esetében:750 Ft

csatornaszolgáltatás esetében:750 Ft

szemétszállítási szolgáltatás esetében:500 Ft

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.

 • A díjtámogatás az első számla-jóváírástól kezdve 12 hónapon keresztül jár.
 • Fővárosi díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjtámogatásra jogosult egy fajta díjtámogatást: vagy a távhőszolgáltatási díjtámogatást, vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatást veheti igénybe.
 • Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.

§

A díjtámogatás igénylésének módja

 • A fővárosi díjtámogatást folyamatosan lehet igényelni.
 • A fővárosi díjtámogatás Igénylőlapja – a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa – letölthető a www.halozatalapitvany.hu honlapról, vagy átvehető a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
 • Aki a felsorolt ellátások valamelyikére jogosult, de abban még nem részesül, annak először kezdeményeznie kell az ellátás megítélését, az ellátás megítélése jogosítja a fővárosi lakásrezsi támogatás Igénylőlapjának a beadására.
 • A kitöltött, aláírt Igénylőlapot a C) pontban felsorolt jogosultsági feltétel meglétét igazoló dokumentummal (Igazolás) együtt a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.
 • A díjtámogatás igénybevételének feltétele az Igénylőlap és az Igazolás együttes, hiánytalan megléte és – a fentebb jelzett módon történő – eljuttatása a Hálózat Alapítványhoz.
 • A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás Igénylőlapján a fizetőazonosító a terhelési összesítő jobb felső sarkában található, 5-tel kezdődő, 9 számjegyű számsor.
 • Amennyiben a díj nem a felhasználó számlájában van számlázva, akkor a számla számlarészletező oldalán feltüntetett Vevő (fizető) azonosító beírása szükséges.

A díjtámogatás jóváírása a számlákon

 • Az ügyfélszolgálati irodák az Igénylőlapokat a csatolt Igazolással együtt a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik.
 • A Díjbeszedő Holding Zrt. vagy a FŐTÁV Zrt. – adott esetekben az FCSM Zrt. - az Alapítványtól kapott névlista és a díjtámogatás összegének átutalása alapján a számlákon érvényesíti a Fővárosi Lakásrezsi-támogatás havi összegét és a számlákat a havi támogatás összegével 12 hónapon keresztül a kiállított számlákban csökkenti számlajóváírás formájában. (Kéthavi számlázás esetén kéthavi támogatási összeggel.)

§

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatásra kérelmet benyújtók

a Hálózat Alapítvány irodájánál írásban

(1519 Bp. Pf. 345), vagy a halozat-alapitvany@dbrt.hu email címen

a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelő Csoportjánál írásban (1518 Bp. Pf. 35), vagy
a következő telefonon: +36 1 999 6250 kérhetnek felvilágosítást.

A távhőszolgáltatási díjtámogatásra kérelmet benyújtók

a FŐTÁV Zrt. Vevői folyószámla kezelő csoportnál (1116. Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen) írásban, vagy telefonon a +36 1 700 7000-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.

A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatását kérelmezők

a lakóhely szerinti kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál, kérelem kitöltésével kérhetik a hátralékkiegyenlítő támogatást, ahol erről részletes tájékoztató kapható.

§

Rövid adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány

Adatkezelés célja: a kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása, azzal való elszámolás.

Az adatkezelés jogalapja (https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege):

-a kérelmek tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja];

-a támogatás során keletkezett bizonylatok tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

Az adatkezelés időtartama:

-az érvénytelen kérelmek, illetve a még igénybe nem vett támogatások adatai az érvényesség megállapításától számított legfeljebb hat hónap elteltével;

-a támogatás során keletkezett bizonylatok (befizetési igazolás, támogatás folyósításának igazolása – a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően – nyolc év elteltével;

-a jegyzőkönyv a Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő, azaz öt év elteltével törlésre kerül.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az igényelt támogatást nem kapja meg.

Adattovábbítás: a Fővárosi Közgyűlés hivatkozott rendeletében meghatározott Közüzemi szolgáltatók részéről számlabemutatásra jogosult szervezet részére az érvényes Igénylőlapon lévő, a számlajóváíráshoz elengedhetetlenül szükséges információk.

A teljes adatvédelmi tájékoztató megtalálható a www.halozatalapitvany.hu oldalon.

Attachments

Budapest Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zrt.