Adatkezelési tájékoztató


Az Adatkezelési tájékoztató megtekinthető és letölthető ITT.


Tartalom

Tartalom. 2

1. Bevezetés. 3

2. A személyes adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama. 4

A támogatást igénylők adatainak kezelése. 5

2.1. Hátralék kiegyenlítő támogatás elbírálása, folyósítása. 5

2.2. Fővárosi Lakásrezsi Támogatás. 7

2.3. Adományozók. 8

A www.halozatalapitvany.hu adatkezelései8

2.4. A www.halozatalapíitvany.hu szerver naplózása. 8

Kapcsolatfelvétel. 9

2.5. Az alapítvány ügyféllevelezése. 9

Egyéb adatkezelések. 10

3. A személyes adatok tárolásának módja,az adatkezelés biztonsága. 11

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége. 12

5. Érintetti jogok, Jogorvoslati lehetőségek. 12


1. Bevezetés

A HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány (1117 Budapest, Budafoki út 107-109., a továbbiakban Alapítvány, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A HÁLÓZAT Alapítvány adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők awww.halozatalapitvany.hu címen.

A HÁLÓZAT Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A HÁLÓZAT Alapítvány elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A HÁLÓZAT Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A HÁLÓZAT Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A személyes adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Felhívjuk a HÁLÓZAT Alapítvány részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A HÁLÓZAT Alapítvány adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 30/2020. (VI. 5. ) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi lakásrezsi-támogatásról (Lakásrezsi rendelet).

A támogatást igénylők adatainak kezelése

2.1. Hátralék kiegyenlítő támogatás elbírálása, folyósítása

Hátralék kiegyenlítő támogatás elbírálása, folyósítása

A támogatás iránti kérelmet az Alapítványi Iroda által készített nyomtatványon lehet benyújtani budapesti állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyeknek. Támogatható távfűtés, víz-, csatorna, szemétszállítási díj, illetve kivételes esetekben egyéb lakásfenntartási költség. Támogatást kizárólag a kérelmező lakóhelye szerinti kerületi családsegítő szolgálatoknál lehet igényelni, az Alapítvány közvetlenül nem fogad kérelmeket. A támogatásról az Alapítvány kuratóriuma dönt.

Az adatkezelés célja: a kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása, azzal való elszámolás.

Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt személyes adatok típusa: kérelmező neve és lakcíme; a lakott lakás adatai; a kérelmező és a vele közös háztartásban élők adatai; a hátralék részletezése; jövedelemnyilatkozat; lakásfenntartási kiadások; esetlegesen a következő dokumentumok tartalma: hátralék-kimutatás, jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat, költségigazolás, felmondási határozat, lakhatásról szóló nyilatkozat, kamatról szóló nyilatkozat, önerő igazolása; a kérelem indoklása a kérelmező részéről; korábbi támogatásra vonatkozó adatok; dátum; kérelmező aláírása; kérelem indoklása a szociális szervezet részéről; szociális szervezet neve; címe; telefonszáma; ügyintéző személy neve; beosztása; a támogatásról való döntés eredménye; ügyintéző személy aláírása. Díjhátralék igazoláson szereplő adatok: kérelmező neve, fogyasztó neve, fogyasztásai cím, azonosító, jogszám, díjhátralék összege (tőke és kamat): víz, csatorna, távhő, víz-csatorna, szemétdíj, lakbér, dátum, kiállító aláírása, ellenőr aláírása, átvevő aláírása. Vagyonkezelőnél számlázott víz-,csatorna-, lakbér és szemétdíj hátralék igazoláson szereplő adatok: kérelmező neve, kérelmező címe, vagyonkezelő szervezet neve, címe, kérelmező háztartására eső költség összege (Ft/hó), ebből vízdíj (Ft/hó), csatornadíj (Ft/hó), szemétdíj (Ft/hó), lakbér (Ft/hó), egyéb (Ft/hó), dátum, vagyonkezelő cégszerű aláírása (A lakbér rovat kitöltésére csak abban az esetben van szükség, amennyiben a lakásbérleti jogviszony felmondásra került (Krízis kérelem)). Közös költségben számlázott víz-, csatorna- és szemétdíjhátralék igazoláson szereplő adatok: kérelmező neve, kérelmező címe, lakásszövetkezet, társasház, illetve közös képviselő vagy a ház kezelését ellátó szervezet neve, címe, telefonszáma, a közös költség felosztásának alapja, kérelmező háztartására eső közös költség összege (Ft/hó), ebből vízdíj (Ft/hó),csatornadíj (Ft/hó),szemétdíj (Ft/hó),egyéb (Ft/hó), adott időszakra vonatkozó vízdíj hátralék (Ft), csatornadíj hátralék (Ft), szemétdíj hátralék (Ft),egyéb hátralék (Ft), dátum, közös képviselő vagy lakásszövetkezet képviselőjének aláírása.


Az adatkezelés időtartama:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az igényelt támogatást nem kapja meg.

Adattovábbítás:

Hátralékkiegyenlítő támogatás esetén végzett további adatkezelés:

Az érintett külön hozzájárulása alapján a támogatás mielőbbi igazolása és folyósítása érdekében a Hálózat Alapítvány a megítélt támogatásról információt ad a Díjbeszedő Faktorház Zrt. részére. Ugyanezen cél érdekében a Díjbeszedő Faktorház Zrt. is tájékoztatja a Hálózat Alapítványt arról, ha az ügyintézés során érintett részére önrész befizetés keletkezik.

Az adattovábbításokban szereplő adatok köre: érintett neve, címe, Díjbeszedő Holding Zrt.-hez tartozó azonosítója, az önrész befizetés összege, a megítélt támogatás összege. Hozzájárulása elmaradása esetén az ügyintézést közvetlenül Önnek kell intéznie a családsegítőnél és a Díjbeszedő kirendeltségen, mely hosszabb ügyintézési idővel jár.

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: http://www.dbfaktor.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Díjbeszedő Holding Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

az Alapítványi Iroda közreműködésével ügyviteli, adminisztratív, számítástechnikai feladatok ellátása

2.2. Fővárosi Lakásrezsi Támogatás

Az adatkezelés célja: a kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása, azzal való elszámolás.

Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt személyes adatok típusa: az igénylő családi- és utóneve; születési családi- és utóneve; születési helye; születési ideje; lakóhelye; fogyasztási hely címe; víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás esetén a számlatulajdonos neve (ha nem a kérelmező nevére szól a számla), a Díjbeszedő Holding Zrt.-nél a saját számlázási azonosító =fizetőazonosító), szemétdíj számlázási azonosítója; távhőszolgáltatási díjtámogatás esetén a számlatulajdonos neve (ha nem a kérelmező nevére szól a számla), felhasználási hely és felhasználóazonosító; gázszolgáltatás esetén a vevő (fizető) azonosító, a szerződéses folyószámla száma; villamosenergia szolgáltatás esetén ugyancsak a vevő (fizető) azonosító, a szerződéses folyószámla száma. A Lakásrezsi rendelet 3. § vagy 3/A. § feltétel megnevezése, a feltétel fennállásáról szóló határozat száma, az azt kiadó szervezet megnevezése, a feltétel fennállásának kezdő és végső időpontja, kérelem aláírásának dátuma, aláírás, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az igényelt támogatást nem kapja meg.

Adattovábbítás:

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Díjbeszedő Holding Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

az Alapítványi Iroda közreműködésével ügyviteli, adminisztratív, számítástechnikai feladatok ellátása

2.3. Adományozók

Az Alapítvány részére bel- és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adományozhat pénzbeli adományt, illetve lehetőség van nem pénzbeli adományozásra is.

Az adatkezelés célja: igazolás kiállítása a közérdekű kötelezettségvállalás tényéről az adománnyal való elszámolás miatt.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: név és levelezési cím, a támogatás összege és dátum.

Az adatkezelés időtartama:

Adatfeldolgozó a bizonylatok tekintetében:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Díjbeszedő Holding Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

az Alapítványi Iroda közreműködésével ügyviteli, adminisztratív, számítástechnikai feladatok ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az Alapítvány nem tud igazolást kiállítani a közérdekű kötelezettségvállalás tényéről.

A www.halozatalapitvany.hu adatkezelései

2.4. A www.halozatalapíitvany.hu szerver naplózása

A www.halozatalapitvany.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató által a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

A kezelt személyes adatok típusa: IP cím[1], dátum, a meglátogatott oldal címe, böngésző adatok kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés időtartama:

Az Alapítvány a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Díjbeszedő Holding Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 107-109

az Alapítványi Iroda közreműködésével számítástechnikai feladatok ellátása, online tárhely biztosítása

Kapcsolatfelvétel

2.5. Az alapítvány ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Alapítványunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Az Alapítvány minden hozzá beérkezett e-mailt és papír alapú megkeresést a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

A törlés hamarabb megtörténik, amennyiben a levelezéshez kapcsolódó adatkezelés a jelen tájékoztató korábbi fejezetei alapján rövidebb megőrzési idővel rendelkezik.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Díjbeszedő Holding Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 107-109

az Alapítványi Iroda közreműködésével számítástechnikai feladatok ellátása online tárhely biztosítása


Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Hálózat Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Hálózat Alapítvány és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Hálózat Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Hálózat Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Hálózat Alapítvány a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Hálózat Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Hálózat Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Hálózat Alapítvány és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Nyilvántartási szám: 01-01-0005664

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék

Telefonszám: +36.382.8740, +36.382.8700/5152, 5153, 5154 mellék

E-mail: halozat-alapitvany@dbrt.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán

E-mail cím: kulcsar.zoltan@ppos.hu

5. Érintetti jogok, Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Hálózat Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Hálózat Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Hálózat Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Hálózat Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Hálózat Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Hálózat Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Hálózat Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Hálózat Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

Amennyiben a Hálózat Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán

E-mail cím: kulcsar.zoltan@ppos.hu

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.

Adatvédelem - http://www.ppos.hu[1] Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató.

Attachments

Budapest Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zrt.