|
|
|
 

Üdvözöljük a HÁLÓZAT- Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány honlapján!

 

Az Alapítvány működésének rövid áttekintése

A szociálisan rászoruló fővárosi közüzemi díjfizetők támogatására hozta létre a Díjbeszedő Holding Zrt. jogelődje a Díjbeszedő Rt. Igazgatóságának három tagja 1995-ben a HÁLÓZAT Alapítványt, mely a távhő-, víz-, szennyvízelvezetési-, hulladékkezelési-, valamint a lakhatással összefüggő díjak hátralékainak kiegyenlítéséhez nyújtott, és jelenleg is nyújt segítséget.

Az Alapítvány tevékenységének célja

Azon szociálisan rászorult, fővárosban lakó polgárok támogatása, akik az energiaárak és a lakásfenntartási költségek növekedése miatt szociálisan nehéz helyzetbe kerültek és önerejükből nem képesek fedezni az elfogadható szintű lakhatás költségeit, továbbá megfelelnek az Alapítvány támogatási feltételeinek.

Támogatásban részesíthetők

Közüzemi díjkompenzáció:

A Fővárosi Közüzemi cégek és a Fővárosi Önkormányzat pénzbeli támogatásának megszűnése miatt a Fővárosi díjkompenzáció működtetése 2013. március 1-től bizonytalan ideig felfüggesztésre került! Erre a támogatásra jelenleg nem lehet jelentkezni!

Hátralékkiegyenlítő támogatás:

Feltételei a Támogatási Szabályzatban olvashatóak.

Krízistámogatás:

Feltételei a Támogatási Szabályzatban olvashatóak.

Rendkívüli támogatás:

Kivételes esetekben, az általános támogatási feltételektől eltérően kritikusan súlyos szociális helyzetben lévő rászorultak igényelhetik, és a Kuratórium egyedi döntése alapján adható.

Fenti támogatások igénylésének gyakorisága:

Az Alapítvány támogatásai 3 évenként kizárólag egy alkalommal vehetők igénybe! Ez a megkötés úgy értendő, hogy a 3 éves időszakban csak egy támogatási formára adható be igénylés, ezen kívül több támogatás már nem kérhető a 3. év leteltéig.

Támogatások igénylésének helye:

Támogatást kizárólag a kerületi Családsegítő szolgálatoknál lehet igényelni, az Alapítvány közvetlenül nem fogad kérelmeket!

Támogatásokhoz történő hozzájutás:

Az Alapítvány Kuratóriuma által elfogadott kérelmek alapján – a támogatáshoz kapcsolódó un. önrész teljesítésének arányában - kizárólag számlajóváírás formájában kerülnek érvényesítésre a támogatási összegek a hátralékot kezelő számlázó szervezetnél a kérelmező javára.


Az Alapítvány működése

Az Alapítvány Kuratóriuma:

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szervezete a kuratórium, mely havonta egy alkalommal ülésezik, ahol megtárgyalják a Családsegítő szolgálatoktól, és Szociális szervezetektől beérkezett támogatási kérelmeket, majd a kérelmekben közölt információk, és a Családsegítő szolgálatok által leírt javaslatok figyelembe vételével döntenek a kérelmek elfogadásáról, vagy elutasításáról.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: Győri Péter

Az Alapítvány Kuratóriumát 11 kurátor alkotja.

Az Alapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium elnöke tevékenységét társadalmi munkában végzi, melyért az Alapítók akarata szerint térítést nem vesznek igénybe.

Az Alapítvány adminisztrációs feladatait az Alapítványi iroda munkatársai látják el, melynek bérköltségét, és infrastruktúráját - az Alapítvány támogatásaként - a Díjbeszedő Holding Zrt. biztosítja.

Fentiek okán az Alapítvány vagyonát e két jelentős költség nem terheli, így nagyobb összeg fordítható a tényleges támogatásokra!

Az Alapítvány adományozói

Bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adományozhat. Adomány az CIB Bank Zrt. 10700024-27304008-51100005 "HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány" számla javára fizethető be. Nem pénzbeli adományozás esetén az Alapítványi irodát célszerű megkeresni az „Elérhetőségek” oldalon szereplő elérhetőségeken.

Az adományozó igazolást kaphat a közérdekű kötelezettségvállalás tényéről, ha nevét és levelezési címét a befizetéskor egyértelműen közölte. Felajánlást lehet tenni az Alapítvány céljával összhangban lévő meghatározott célra, ennek elfogadásáról, részleteiről a Kuratórium dönt.

A hatályos adótörvény szerinti jövedelemadó 1 %-a az éves adóbevalláskor az Alapítvány működésének támogatásához felajánlható. Az Alapítvány adószáma: 18077445-1-43


Díjbeszedő Holding Zrt.
 
Budapest
 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
 
Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt.
 
Fővárosi Vízművek Zrt.
 
 
|
|
|
© Hálózat Alapítvány 2020.